Sobre visionaris i somniadors / On visionaries and dreamers

This text is both in catalan and English, scroll down to find the english version.

CATALÀ

Aquest és un tema del que fa temps que vull escriure però mai acabo de trobar la manera o les paraules perquè tampoc tinc clar totes les idees que vull expresar. Però com sempre intento, he decidit que el millor que puc fer és escriure-ho i si dic algo que no veig clar, ja ho corretjiré i aprendré :)

Em fascina la idea del visionari, però no crec que un visionari neixi visionari. Crec que a la nostra societat hi podria haver més visionaris si creixéssim (educativa i socialment) d’una altra manera.

Per mi, un visionari comença gairebé sempre sent un somia-truites, un dreamer que dirien alguns ;) Una persona que té una visió és en realitat una persona que té un somni. Però aquest somni en concret és difícil de definir i de fet, anirà evolucionant a mesura que el visionari en qüestió l’intenti convertir en realitat. Per posar un exemple, podriem suposar que Henry Ford s’imaginava una societat del futur on els pocs cotxes que hi havia serien una cosa molt més comú, però no sabía encara com s’ho faria per convertir aquesta visió en realitat. Ell podia explicar a la gent del seu voltant aquesta idea que tenia, però segurament ningú l’acabava de veure clara i ell no entenia perquè. I aquest és potser una de les grans carecterístiques de la visió (i per conseqüència dels visionaris) les visions són subjectives i en la majoria dels casos no hi ha altra manera d’explicar-les que duent-les a terme, perquè la cosa que farà que aquesta visió s’acabi convertint en realitat és la clarividència i convenciment del visionari de que no està equivocat (tot i que sap que pot cometre errors).

De fet, com ja hem dit, la visió podria semblar una idea explicable, però en la meva opinió té molt més de subconscient que de projecte planificable. M’explico. crec que la visió (el somni) depèn directament del “background” o vivències personals del visionari. Així, Steve Jobs era un perfeccionista perquè el seu pare n’era un, i li agradaba molt el disseny perquè en el seu moment es va afeccionar a llegir sobre la Bauhaus, etc. Per tant potser moltes característiques de la visió acabaran agafant forma perquè el visionari en realitat té aquella visió perquè les seves vivències incoscients l’han dut a pensar que allò seria possible d’aquella determinada manera. Per posar un altra exemple podriem suposar que algun arquitecte famós racionalista de l’alemanya dels anys 20 (Mies, Gropius…) va acabar passant a la història perquè les seves vivències personals van ser en un ambient molt auster o de petit li van ensenyar a admirar la simplicitat, etc. El què vull dir, en resum, és que una visió no crec que sigui traspassable si el visionari és un personatge especialment característic o profund i el que té és una visió, no una idea. Les idees si que són traspassables amb més facilitat. EMPRENEDORS DEL MÓN: Us podran copiar les idees, però no la visió, i la visió no és una altra cosa que un conjunt d’idees molt complex que és necessari que acompanyin a la idea principal.

Una altra característica que considero destacable d’un visionari és la CREENÇA en la seva visió. Es tracta d’una cosa personal que creu i sacrificará coses importants per dur-ho a terme. Res a veure amb la “visió” que es proposa des dels departaments de Relacions Publiques d’algunes grans multinacionals nascuts de la lírica onírica d’un poeta d’oficina (Mireu sempre amb molt recel aquella secció de “missió, visió i valors”, la majoria d’empreses ho tenen a la web i els seus treballadors no saben ni que existeix). Un visionari potser serà incapaç de verbalitzar amb detalls la seva visió, però tindrà molt clar dins del seu cap quina mena d’aportació vol fer al món. De fet, per mi una de les capacitats que desenvolupa més per força una persona amb una visió és la capacitat de dir que NO per arribar a cumplir la seva visió. Principalment dirà que no a idees externes que qui les dona no són conscients de la visió que té al cap el visionari (encara que pugui estar equivocat, clar). Si ell creu molt en la idea i hi treballa, i la mou, i l’executa, inevitablement toparà amb altra gent i potser alguns compartiran part o la totalitat del què els sembla que entenen de la visió, però el visionari mai comprometrà la seva visió encara que altres li donin idees que a primera vista puguin semblar bones, com que és personal, haurà de dir que no per comprobar amb la seva pròpia pell si la seva visió es pot convertir  en realitat. Un visionari mai comprometrà la seva visió per un altra objectiu que no sigui dur-la a terme, fins i tot si aquest compromís vingués per una oportunitat econòmica, crec que un autèntic visionari s’hi resistiria molt. Això si, tot visionari hauria de ser conscient que pot estar equivocat i pot rectificar, i si acaba veient que tindria sentit modificar la seva visió amb aquesta nova idea, ho hauria de fer.

Per acabar i resumir. La visió neix d’un SOMNI fruit de com la societat ha fet al visionari i aquest la perseguirá amb passió. La meva ESPERANÇA és que la societat accepti i fomenti cada vegada més l’esperit somniador, perquè només si somnies a la vida pots acabar visquent una vida de somni.

Penso que els visionaris acostumen a desenvolupar un tret comú: Pensar de forma diferent

JVR

ENGLISH

This is a subject I’ve been wanting to write about for a long while now but I never find the words or the way to talk about it because I’m not really sure about what I’m trying to say. But, as I’ve been trying lately, I’ve decided to write it and if I see I’m obivously wrong, I’ll correct and learn :)

I’m fascinated by the idea of the visionary, but I don’t think visionaries are born like that. I think our society could have more visionaries if we grew up different, and I’m talking about our education and socialization.

To me, a visionary always starts being a dreamer (“but I’m not the only one…” ;)) Somebody who has a vision is in fact somebody who has a dream. But this is a dream difficult to define, and it will actually evolve as the visionary works on it to make it a reality. For example, we could guess Henry Ford imagined a future society when cars would be something really common, but he didn’t have a clue on how he would make this vision come true. He could even explain to people around him this idea he had but probably nobody really got it and he couldn’t understand why. And this is probably one of the main aspects of a vision (and visionaries), visions are subjective and in many cases there’s no other way of showing them than making them real and what’s really going to make this vision turn into reality is the discernment and conviction from the visionary that he/she is right (even he/she knows he/she can make mistakes).

As we have said, vision could seem an unexplicable concept, but in my opnion it has a lot more to do with the subconscious than with a planned project. Let me explain. I think a vision (a dream) depends a lot on the personal experiences of the visionary. For instance, Steve Jobs was a prefectionist because his father was a prefectionist himself, and he liked design a lot because in an other moment of his life he got really interested on the history of the bauhaus, and so on. That’s why, many aspects of a vionary’s vision will end up being one way or another because his/her own experiences have made him/her think that’s possible in that concrete way. In an other example we could guess that some famous german rationalist architect from the twenties (Mies, Gropius…) ended up making history because his personal experiences were in a very austere envoirenment or grew up being shown how to admire simplicity, etc. What I’m trying to say here is that a vision is never trasnferable if the visionary is a particularly deep or special character not only with an idea, but with a VISION. ideas are transferable quite easily. ENTREPRENEURS OF THE WORLD: Your ideas could be copied but not your vision, and a vision is nothing more than a long list of ideas that complement the main idea.

Another characteristic I consider notable from a visionary is the strong way he/she BELIEVES in his/her vision. It’s something personal that he/she believes and is going to sacrifice important things to make it real. Nothing in common with the “vision” written by some PR poet with a tie behind a desk in some office from the tenth floor where some large corporations are based (Always read with certain distrust that section on some companies’ webpages that says “Vision, mision and values”, most of that companies have that on their sites but their own employess don’t even know it exists). A visionary may be uncapable of verbalizing with details his/her vision, but he/she will clearly see in his/her head how is going to change the world. In fact, in my opinion, one of the most developed skills a visionary has is the hability to say NO in order to achieve his/her vision. Mainly it will say no to external ideas that are said by people who aren’t really aware of the vision he/she has in mind (even he/she could be wrong, of course). If he/she believes in the idea and works on it, shows it around and executes it, other people will eventually have the opportunity to give their opinion on what they think they understand the vision is about, but, since this is something personal, the visionary will most of the times feel the necessity to not accept these ideas in order to check in his own way if he/she was right. A visionary will never compromise his/her vision even if this compromise was in the form of an economic opportunitty, I believe an authentic visionary will resist a lot to this temptation. That being said, any visionary should be aware that he/she can be wrong, and therefore, can rectify, and accept new ideas if he/she ends up thinking they make sense.

To end and sum all up. The Vision is born from a Dream of how society has made the visionary and he/she will persue it with passion. My HOPE is for our society to accept and encourage more and more everyday the Dreamer attitude, because only if you dream in your life you can end up having a dream life.

I think visionaries usually develope a common feature: They think different

JVR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *