Comunication for Entrepreneurs – Comunicació per emprenedors

This post is in English and catalan. Find the english version scrolling down.
Català
Una de les coses que m’he adonat en els últims dos o tres anys és que molts emprenedors técnicament preparats no hi entenen de comunicació i com aquesta pot millorar les possibilitats d’èxit del seu projecte. El pitjor de tot però, és que a alguns no els importa.
Ahir estava parlant amb un emprenedor i ell em va compara la gran qualtitat de temps que a ell li costava programar una cosa amb la poca quantitat de temps que li costava al seu soci. Més tard aquella mateixa nit em va demanar la meva opinió sobre comunicació per a startups i li vaig dir que tot girava sobre uns conceptes molt simples per tal d’arribar a unes idees clau, i ell em va respondre, “clar, però, com dèiem abans, jo trigaria molt més que tu a arribar a questa idea tan simple”.
Tenia raó, però en qualsevol cas, crec que la comunicació és molt més simple (en alguns aspectes) del què molta gent pensa. El què està clar, és que la simplicitat no és fàcil d’aconseguir pe`ro potser és perquè a vegades estas utilitzant les tècniques equivocades”.
Per aquesta raó avui he estat pensant quins bons llibres he llegit sobre comunicació que poden servir de punt de sortida pel l’emprenedor. no tinc cap mena d’intenció de crear la llista definitiva de llibres per startups sinó més aviat una llista de llibres que jo he trobat útil.
Una técnica para producir ideas (descargar PDF)
És un llibre molt ràpid (20-30minuts) i fàcil de llegir que parla de les  bases de la creació d’idees. Escrit per James Webb Young el 1940 és encara molt útil per entendre el simple procés darrere la creativitat.
La caiguda de la publicitat i l’ascens de les Relacions Públiques (Amazon)
Escrit el 2002, encara el trobo força útil per entendre com d’important és en tendre el teu public. Va ser escrit abans de la revolució de les xarxes socials o sigui que probablement algunes coses estaran pasades ja caducades.
“Fet per enganxar” (MADE TO STICK)
Escrit per Cheap heath i Dan Heath, és un dels millors llibres que he llegit ultimament. T’ajuda realment a entendre com construir un missatge memorable. També pots llegir el famós “The tipping point” per tal d’entendre com els misatges (o idees o modes…) s’escampen.
Las claves de la argumentación
Encara recordo que vaig llegir aquest llibre per primera vegada perquè un profesor de la Universitat me’l va recomanar. Una vegada no el podia trobar i vaig anar i me’l vaig tornar a comprar. Després me’l vaig deixar al tren i me’l vaig tornar a comprar. Realment val la pena tenir-lo.
T’ajuda a entendre com estructurar els teus arguments. Molt útil per convesrses amb gent inteligent, no perquè et fasi semblar més inteligent sinó perquè t’ajuda a semblar menys estúpid.
El libro rojo de las marcas
Aquest és un dels primers llibres sobre comunicació que vaig llegir. LLuís Bassat va ser una gran influència quan era una adolescent i estava decindint què volia estudiar.
Llegeix tot el què puguis sobre Steve Jobs
No és un llibre, pe`ro fes-ho. et recomano que llegeixis “The second Coming of Steve Jobs” o la briografia autoritzada.

JVR
English

One of the things I have come to realise for the last 2-3 years is that many technically skilled Entrepreneurs have no idea about communication and how communication can improve the chances of success of their project. And the worst part is, some don’t care.

Yesterday I was talking to an Entrepreneur and he compared the amount of time it would take him to program something (a lot) to the amount of time it would take to some of his most advanced colleagues (a lot less). Later that same night we were talking about communication and he asked me about my thoughts on communication for startups and I said “It’s all about based on some simple ideas” and he said “yeah, but it would take me a lot more than you to get to those ideas the same way it takes me a lot more than my most advanced colleagues to program something hard enough”.
He was right, but I still believe communication is much more simple (in some aspects) than most people think. What is true is that simplicity is not easy to achieve, but sometimes it isn’t because your using the wrong techniques.

That is why today I thought about what are the best books I have read about communication that can give a good starting point for a startup founder. I am not trying to create the ultimate list list of books for startups but more about having a short list that I have definetely found useful.
A Technique for producing ideas (Download the PDF)
It is a really easy QUICK (20-30 minutes) book to read that talks about the basis of creating ideas. Written by Jame Webb Young in 1940 it is still really useful to understand the simple process that goes behind “creativity”.
The fall of advertising and the rise of PR
Written in 2002 I still find it really useful to understand how important understanding your public really is. It was written before all the Social Media revolution so maybe some things are outdated.
MADE TO STICK
From Cheap Heath and Dan heath. This is one of the best books I have read lately. Really helps you understand how to build a memorable message. You can also read the Famous book “The Tipping point” to understand how a message spreads.
A rulebook for arguments
I still remember I read this book for the first time because a professor of mine in University recommended it to me. I couldn’t find it once and I went and bought it again. I forgot it in the train one day and I bought it a gain. It is definentely useful to have it around…
It really helps you understand the structure of arguments. Really useful for conversations with intelligent people, not because it makes you look more intelligent, but it helps you look less stupid.
El libro rojo de las marcas
This is one of the first book on communication I read. Lluís Bassat was a big influence when I was a teenager and was deciding what I wanted to study.
Read all you can about Steve Jobs
This is not a book, but do it. I would recommend “The second coming of Steve Jobs” or the authorized biography.
JVR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *